TABLE 1-1 PEPFAR HIV/AIDS Programs in 2004

Region/Country USAID HHS DoD DoL Peace Corps
Sub-Saharan Africa
1 Angola B B B
2 Benin B B B V
3 Botswana R B B B V
4 Burkina Faso R B V
5 Burundi R B
6 Cameroon R B V
7 Cape Verde R
8 Chad R B V
9 Congo, D.R. of B B B
10 Côte d'Ivoire R B
11 Djibouti R
12 Eritrea B B
13 Ethiopia B B B B
14 Gabon B V
15 Gambia, The R
16 Ghana B B B V
17 Guinea Bissau R
18 Kenya B B B B V
19 Lesotho R B B V
20 Liberia R
21 Madagascar B B V
22 Malawi B B B B V
23 Mali B B V
24 Mauritania B
25 Mozambique B B B B V
26 Namibia B B B B V
27 Niger R V
28 Nigeria B B B B
29 Rwanda B B
30 Senegal B B B V
31 Sierra Leone R B
32 Somalia R
33 South Africa B B B B V
34 Sudan R
35 Swaziland R B B V
36 Tanzania B B B B V
37 Togo R B B V
38 Uganda B B B B V
39 Zambia B B B B V
40 Zimbabwe B B B B


The National Academies | 500 Fifth St. N.W. | Washington, D.C. 20001
Copyright © National Academy of Sciences. All rights reserved.
Terms of Use and Privacy Statement